Wholesale Banking

Wholesale Banking

Profesionálni klienti

Medzi Profesionálnych klientov patria subjekty, ktoré nie sú klasifikované ako Spôsobilé protistrany, ktoré majú oprávnenie alebo sú riadené tak, aby fungovali na finančných trhoch, ako sú úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, poisťovne a dôchodkové fondy.

To znamená, že klienti, ktorí by inak mohli byť klasifikovaní ako Spôsobilé protistrany, sú zaradení do kategórie Profesionálni klienti, ak medzi investičné služby, ktoré sú im poskytované, nepatrí prijímanie a prevod či vykonávanie pokynu.

Veľké podniky sa tiež môžu kvalifikovať medzi Profesionálnych klientov, ak splnia najmenej dve z troch kritérií pre ‘veľké podniky’:

  1. Celková suma majetku sa rovná alebo prevyšuje 20,000,000 Euro;
  2. Čistý ročný obrat sa rovná alebo prevyšuje 40,000,000 Euro
  3. Vlastné zdroje sa rovnajú alebo prevyšujú 2,000,000 Euro

Podľa pravidiel MiFID musia Profesionálni klienti poskytovať svojej finančnej inštitúcií menej informácií ako Retailoví klienti. Na druhej strane dostávajú nižšiu úroveň ochrany ako Retailoví klienti.

 

Medzinárodné transakcie

MiFID je smernicou Európskej únie, ktorá musí byť transponovaná do vnútroštatnych právnych predpisov. Pravidlá vykonávania obchodov krajiny, v ktorej je služba poskytovaná, sa vzťahajú na všetky vaše MiFID transakcie s ING, bez ohľadu na krajinu v ktorej máte sídlo alebo bez ohľadu na to v ktorej krajine je transakcia zaúčtovaná.

V prípade, že ste klientom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorý obchoduje s ING entitou alebo pobočkou ING v EHP, platia lokálne pravidlá vykonávania obchodov týkajúce sa príslušnej entity alebo pobočky.