Wholesale Banking

Wholesale Banking

Retailoví klienti

Kategória MiFID Retailoví klienti predstavuje kategóriu klientov, ktorá ponúka najvyššiu úroveň ochrany a zavádza najviac požiadaviek na podmienky komunikácie, oznámenia a transparentnosť. Retailoví klienti sú klienti, ktorí nepatria ku kategórií Profesionálnych klientov alebo Spôsobilých protistrán.

Medzinárodné transakcie

MiFID je smernicou Európskej únie, ktorá musí byť transponovaná do vnútroštatnych právnych predpisov. Pravidlá vykonávania obchodov krajiny, v ktorej je služba poskytovaná, sa vzťahajú na všetky vaše MiFID transakcie s ING, bez ohľadu na krajinu v ktorej máte bydlisko/sídlo alebo bez ohľadu na to v ktorej krajine je transakcia zaúčtovaná.

V prípade, že ste klientom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorý obchoduje s ING entitou alebo pobočkou ING v EHP, platia lokálne pravidlá vykonávania obchodov týkajúce sa príslušnej entity alebo pobočky.