Wholesale Banking

Wholesale Banking

Spôsobilé protistrany

Spôsobilá protistrana sa takto klasifikuje len pre investičné služby, medzi ktoré patria prevod a prijímanie alebo vykonávanie pokynov.

Spôsobilá protistrana je subjekt, ktorý nedostáva investičné rady a patrí do jednej z nasledujúcich kategórií:

  • Investičné spoločnosti
  • Úverové inštitúcie
  • Poisťovne
  • UCITS a ich správcovské spoločnosti
  • Iné finančné inštitúcie, ktoré sú oprávnené alebo riadené v súladne s legislatívou Európskych spoločenstiev alebo národnej legislatívy členského štátu
  • Obchodníci s komoditami a ‘miestni’ na burzách
  • Národné vlády a ich zodpovedajúce inštitúcie, vrátane verejných orgánov, ktoré sa zaoberajú verejným dlhom
  • Centrálne banky a nadnárodné inštitúcie

Ak sa takýmto klientom poskytuje investičné poradenstvo, bude sa s nimi zaobchádzať ako s Profesionálnymi klientmi.

Spôsobilé protistrany dostávajú najnižšiu úroveň ochrany podľa MiFID.

 

Medzinárodné transakcie

MiFID je smernicou Európskej únie, ktorá musí byť transponovaná do vnútroštatnych právnych predpisov. Pravidlá vykonávania obchodov krajiny, v ktorej je služba poskytovaná, sa vzťahajú na všetky vaše MiFID transakcie s ING, bez ohľadu na krajinu v ktorej máte sídlo alebo bez ohľadu na to v ktorej krajine je transakcia zaúčtovaná.

V prípade, že ste klientom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorý obchoduje s ING entitou alebo pobočkou ING v EHP, platia lokálne pravidlá vykonávania obchodov týkajúce sa príslušnej entity alebo pobočky.