Wholesale Banking

Wholesale Banking

Rok 2018

ING Bank N.V. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojej pobočky ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky na základe bankového povolenia udeleného ING Bank N.V. v Holandsku. Súvaha a Výkaz ziskov a strát pobočky (bez vnútropodnikových plnení) sú konsolidované v rámci Výročnej správy ING Bank N.V. a ING Group (pre viac informácií viď www.ing.com). ING Bank N.V. zostavuje účtovnú závierku podľa pravidiel IFRS, preto požadované zverejnenie rozdielov pravidiel nie je potrebné.

Informácie o činnosti k 31.12.2018